Betalning med ytterligare fast skatteförlängning

Till skillnad från andra alternativa skatter på inkomster från företag och egenföretagare, lagen som definierar den extra platta skatten (konst. 1 Paragraferna 55-57 i lag 197/2022) Han ringer inte tillbaka För att betala skatten, 15%.
Eftersom detta är en alternativ skatt till IRPEF och relaterade ytterligare skatter som betalas i PF INKOMST 2024-formuläret, bör betalningsfristen för saldot av IRPEF fortfarande gälla (konst. 17 Punkt 1 i presidentdekret nr 435/2001) och slutar den 1 juli 2024eftersom den 30 juni infaller på en söndag (med förbehåll för en förlängning som kommer att diskuteras nedan).

I avsaknad av specifika officiella förtydliganden är det inte klart om det är möjligt att betala schablonskatten inom 30 dagar efter den ovan nämnda tidsfristen med 0,40 % ökningsom föreskrivs för direkta skatter enligt artikel 17, punkt 2, i presidentdekret nr 435/2001.
Denna möjlighet stöds eftersom den extra schablonskatten representerar en unik alternativ skatt som inte tar ut skatteuttaget, eftersom den tillämpas begränsat till en del av inkomsten från företag eller egenföretagare. Men tidigare har Revenue Agency (cirka 12 juni 2002 n.d. 50§ 19.3) har ansett att alternativa skatter kan betalas inom de närmaste 30 dagarna efter den ordinarie tidsfristen i ett steg om 0,4 % ”om de individuella lagar som fastställer betalning för ändamål anger de specifika metoderna och villkoren för betalning för avräkning av skatter som resulterar i från deklarationen”, en omständighet där – Som tidigare sagts- Händer inte För den höjda fasta skatten. Detta identifierar en bristande överensstämmelse mellan betalningsvillkoren om skattebetalaren har för avsikt att skjuta upp betalningen av IRPEF med avseende på den återstående delen av den icke schablonmässiga beskattningsbara inkomsten genom att dra fördel av ökningen på 0,40 %.

Se även  Gasräkningen kommer att öka med 1 866 euro per familj 2022 – ekonomin

Av samma skäl utfärdades ovan nämnda praxisdokument (cirkulär nr 50/2002) bortsett från de Premie För alternativ skatt, i enlighet med bestämmelserna i denna lagkonst. 20 Från lagstiftningsdekretet. 241/97, ”eftersom lagen begränsar tillämpningen av denna institution endast till ”de belopp som är skyldiga som balans och förskottsskatt” som följer av deklarationerna. Dessa skatter kan dock skjutas upp om de enskilda lagarna föreskriver detta och på det sätt som anges av dem.”

För att betala den alternativa skatten måste du använda skattekoden ”1731”(Resolution Agencys resolution daterad 18 april 2024 nr. 21). När du fyller i formulär F24, visas denna skattekod i avsnittet ”Treasury” som motsvarar beloppen som visas i kolumnen ”Betalda debiteringar”, med skatteåret angivet i fältet ”Referensår” för vilket betalningen gjordes i ” AAAA” format.
Som framgår av exemplet på Skatteverkets webbplats behöver fält 2 ”Avbetalning/Area/Provins/Referensmånad” inte fyllas i; Resultat för denna artikel Min bekräftelse Uteslutning från den fasta skatteavbetalningsplanen.

Återigen beträffande betalningsvillkoren bör det noteras att med hänsyn till skatteperioden 2023, denkonst. 37 Från lagstiftningsdekretet. Kungl. förordning nr 13/2024 stadgade förlängningen till 31 juli 2024utan någon höjning, på betalningar som slutade den 30 juni 2024 relaterade till belopp ”som härrör från skattedeklarationer och de som är relaterade till den regionala skatten på produktiv verksamhet och mervärdesskatten.”

Personer som uppfyller följande villkor drar nytta av förlängningen:
– Utföra den ekonomiska verksamhet som den är avsedd för Index Syntetmaterial Finansiell tillförlitlighet Eller vad är de nuvarande anledningarna till Uteslutning av dem, inklusive de som använder det schablonsystem som avses i lagen. 190/2014 Eller det förmånssystem som avses ikonst. 27 Punkt 1 i lagdekret nr 98/2011;
– Deklarera intäkter eller ersättning till ett belopp som inte överstiger Begränsa Den bestäms för varje indikator genom ekonomi- och finansministerns samtyckesdekret (motsvarande 5 164 569 euro).
Förlängningen gäller även individer som deltar i företag, föreningar och verksamheter som omfattas av interna säkerhetsnormer och som ska deklarera sin inkomst.”För transparens”, Leder till Artiklar 5, 115 H 116 Från twer.

Se även  Hur det fungerar och hur mycket du kan spara

Givet att påpekakonst. 37 1 § i lagdekretet. ”13/2024 för försökspersoner” som måste göra betalningar till och med den 30 juni 2024 till följd av uttalanden ”Av inkomst”, med hänsyn till de kommande officiella förtydligandena, förefaller det berättigat att tro att förlängningen gäller, om villkoren är uppfyllda, även för betalning av den schablonmässiga tilläggsskatten med hänsyn till att denna skatt självtaxeras av den skattskyldige i returen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *